Bästa Svenska Kasino


De n ödvändiga steg för att förstå vad som handlar om internet poker spel ämnet finns här I detta enast ående artikel. Meningen med den här artikeln är att hj älpa nyb örjare och medelbra spelare att förbättra sitt spel. Strategierna och koncepten i den här texten baseras på spel vid fulla bord (8-10 spelare).

No-limit Texas holdem spelas till störst del i turneringar, även om det på senare år har kommit att spelas mer och mer cash games tack vare det stora uppsvinget i turneringar. En annan anledning till dess ökande popularitet är onlinepoker som i motsats till casinon har b ättre möjlighet att tillhandah ålla cash games. Det är beroende av att spelare bustar ofta och måste ers ättas för att h ålla den totala raken lägre. F ör casinon är det h är ett problem medan det för online pokerrum är mycket smidigare och snabbare.

No-limit Texas holdem passar inte bra för nyb örjare, eftersom spelet kräver och premierar tight/aggressivt spel i h ög grad. Det gäller också att vara bra på att läsa människor och kunna spela spelaren istället för korten. Om du är intresserad av att spela no-limit Texas holdem som nybörjare borde du starta med no-limit turneringar med l åga inköp. Det är bra eftersom du bara riskerar ett ganska litet belopp per session och du kommer att bli mer eller mindre tvingad att spel tight /aggressivt (eftersom det är den stilen som generellt är att f öredra i turneringar).

Det skall noteras att det finns flera olika vinnande spelstilar i no-limit Texas holdem. Det är möjligt att en riktigt duktig spelare, i ett bra spel, skulle kunna spela varje hand och vinna pengar, och densamme skulle kunna spela 15 % av händerna och vinna ungef är lika mycket.

Skillnaden mellan limit och no-limit holdem

Den st örsta skillnaden mellan no-limit Texas holdem och limit holdem är vikten position och olika händers v ärde. Position är mycket viktigare i no-limit holdem eftersom besluten du tar kommer att p åverka din stack i högre utstr äckning. H änder som AK, AQ, och KQ minskar i värde när du spelar no-limit eftersom du ofta kommer att vinna sm å potter och f örlora stora med den här typen av händer. Alla par ökar i v ärde i no-limit eftersom man kan vinna stora potter om man träffar ett set.

I no-limit är det viktigt att du alltid har koll på hur mycket chips du själv om motspelarna har vid bordet. Storleken på era stackar p åverkar i hög grad hur du spelar. Ett exempel :

Du har $500 och motståndaren har $25. M örkarna är $2-$4. Du sitter p å stora mörken med JTs och en spelare går all in från första position. Alla andra lägger sig. Detta är en klar foldsituation eftersom du med stor sannolikhet inte är favorit till att vinna potten. Att då riskera ytterligare $ 21 för att vinna en pott på $ 31 är inte ett vinnande spel. Om din motspelare istället haft $500 skulle en syn kunna vara r ätt eftersom du d å riskerar $21 med möjligheten att vinna en riktigt stor pott. Beslutet om du skall syna eller lägga dig bör bero p å hur bra din motst åndare spelare efter floppen.

Nyckelegenskaper f ör att bli en bra no-limit Texas holdem-spelare

* Strikt handselektion (tålamod /disciplin)
* Bra på att välja bord (mycket viktigt i alla pokerspel )
* Disciplin (Egenskapen att kunna vänta p å bra h änder och inte jaga )
* Läsa motspelare
* Mod att beta/h öja/syna ner (aggressiv med drag och det man tror är bästa handen)
* Tiltar inte lätt

De b ästa råden och de vanligaste misstagen

De bästa råden i no-limit Texas holdem

1. Var mycket selektiv med dina starthänder : Du bör spela mellan 20-30% av h änderna i ett normalt spel. Det betyder att du normalt skall lägga AJ från förstaposition, KT i mittenposition och QT n är du sitter i sen position.
2. Bordsval : Spela bara vid bord där du känner att du är en favorit till att vinna. Du vill i alla fall ha ett par svaga spelare vid bordet.
3. "Spela spelaren": Gör till vana att alltid studera dina motspelare: vem spelar dåliga händer, vem l ägger sig ofta, vem synar stora betar med svaga händer, vem betar med drag, vem kan man bluffa, vem bluffar o.s.v.
4. Höj eller lägg dig : Du skall undvika att syna om du inte har en bra anledning till det (som att gillra en fälla för en motspelare).
5. Ha respekt för stora betar och höjningar: Detta stämmer extra bra på turn och river eftersom f å spelare inte v ågar bluffa h är.

De vanligaste misstagen i no-limit Texas holdem

1. Inte kunna l ägga en hyfsad hand när man är slagen och då f örlora alla sina chips på en
hand.
2. Syna en bet med en svag hand.
3. Spela f ör många starth änder.
4. Inte höja före floppen med riktigt bra h änder som AA och KK och sen gå f ör l ångt med dem efter floppen.
5. Över- eller underbeta potten och p å så vis riskera mycket för att vinna en liten pott respektive att inte skydda sin hand.
Spel före floppen

Ranking av starthänderna i no-limit Texas holdem

De b ästa starthänder för en nybörjare är :

1. Paren, AA- 22.
2. Händerna I samma färg AKs och AQs
3. De stora h änderna AK och AQ.

Starthandskrav

Dessa krav fungerar bra i ett tight/aggressivt spel. F ör spelare med lite erfarenhet är följande h änder perfekta f ör att komma in i spelet.

Spela inte svagare händer eftersom du d å kommer att hamna i många svåra situationer där du inte vet var du står i handen. Om du aldrig spelat NL innan bör du bara spela AA-22, AK och AQ. Med dessa händer kommer du inte hamna i lika många svåra situationer men fortfarande kunna vinna stora potter. Att spela enligt den här strategin kommer att kr äva mycket disciplin eftersom du inte kommer att spela m ånga potter. Du kommer att ha mycket tid till att studera motspelarna och analysera deras spel.

Den h är tabellen visar minimumstyrka för starthänder i ett semi-tight/semi-aggressivt spel.

Hur du skall modifiera listan ovan beroende på vad som hänt innan dig :

* Om några har limpat innan dig, bör du bara höja med topph änderna, som AK och AA-JJ, och vara mer ben ägen att syna med marginella h änder eftersom dessa passar bättre i flervägspotter.
* Om potten är h öjd, fundera över vem som h öjt, och best äm dig för om du skall syna, kontrahöja eller lägga handen. Om det är en svag spelare b ör du luta åt att syna eftersom du ofta kommer att vinna en stor pott om du tr äffar floppen hårt. Kontrahöj de starka spelarna med AK och AA-JJ i ett f örsök att vinna potten direkt. Syna ofta en svag spelares h öjning med alla par, AK och AQ, men bara om du har position och troligtvis kommer hamna heads up, annars bör du kontrahöja.

Syna eller höja

* H öj med AA-QQ, AK och AQs i alla positioner.
* I princip alla andra starthänder bör du syna med. Du bör dock emellan åt kontrah öja med dem n är du t.ex. skyddar en mörk eller höja när du är först in i potten fr ån sen position.
* Blanda då och då upp ditt spel och spela händer du normalt inte skulle spela. Det bör du göra f ör att inte bli föruts ägbar.

Generella råd vid spel innan floppen

* Du skall oftast h öja eller kontrah öja med AA-QQ samt AK och AQs för att g öra det dyrt för sämre h änder att dra ut på dig. Kom ih åg att de kommer att ha chansen att vinna stora potter mot dig om de tr äffar hårt (även om många nybörjare inte inser detta och lägger sig för ofta innan floppen).
* Håll dig till premiumhänderna (se tabellen ). Det kommer att kosta dig att "jaga" med andra bästa handen i no-limit.
* N är du höjer bör du normalt h öja tre till fyra gånger stora m örken. Om någon synar innan dig b ör din höjning vara fem till sex gånger stora mörken.
* Respektera starka tighta spelare (om de t.ex. h öjer fr ån första position bör du l ägga AQ ).
* När v äldigt svaga spelare har gått med i handen bör du sänka dina starthandskrav och syna med svagare h änder än normalt.

Spelet på floppen

Spelet på floppen är mycket viktigt i no-limit Texas holdem. Nyckeln är att kunna bedöma den relativa styrkan hos din hand. Med tiden är det viktigt att du utvecklar egenskapen att kunna lägga bra händer när du misstänker att det är andra b ästa handen. Att beta är det naturliga draget f ör att skydda en bra hand mot att bli utdragen eller när du har chansen att f å en motspelare att lägga sin hand.

Det är mycket viktigt att du alltid bedömer din hands relativa styrka p å floppen.

För att avg öra vilket drag som är det b ästa är det väldigt viktigt att tänka p å många faktorer:

1. Vad floppade du och vilken är din relativa styrka (stegdrag, f ärgdrag, set, parad flopp o.s.v.)?
2. Vem, om någon, höjde innan floppen (v änta dig ofta en till bet )? Vilken typ av spelare är det?
3. Vilken position har du i f örhållande till h öjaren?
4. Antal spelare (det är svårt att bluffa tre eller fler spelare och det är större chans att de tr äffat en stark hand).
5. Din och dina motståndares stackdjup.

När en motspelare betar in i dig bör du lägga dig om du inte har starka anledningar till att tvivla p å hans hands styrka. Kom ihåg att motst åndaren kan ha allt från nötterna till absolut ingenting - om du har en hyfsad hand kan du mycket väl vara slagen av m ånga av troliga h änder.

Men du skall såklart inte alltid lägga dig. Då och d å bör du spela tillbaka och höja när du k änner att motst åndaren är svag. D å är det du som sätter oddsen i handen och tvingar din motst åndare ta ett beslut, och m öjligtvis g öra ett misstag.

F örsök att inte syna om du inte har en mycket bra anledning till det (som att smygspela ett monster eller att dra till nötterna i en flerv ägspott). Du kommer s ällan ha oddset f ör att "jaga " i no-limit om inte motspelaren betar för lite eller get ett frikort. Genom att syna med veka händer kommer du att många gånger få gissa var du står i handen. Då är det viktigt att du kan läsa din motståndare väl.

Typiska situationer på floppen

Här är fyra typiska situationer på floppen:

Mycket starka händer :

* Smygspela ofta dessa h änder om bordet ser ofarligt ut för att lura motspelarna att bluffa, eller s å att de får en bra andra bästa hand.
* Om borde ser farligt ut och det är många med i potten skall du överbeta potten så att de andra får betala för att dra ut p å dig. Ju större bet de synar desto större misstag gör de och det är så du tjänar pengar i poker: låta de andra spelarna betala f ör att dra till sina h änder.

Starka händer (överpar, topp-par med toppkicker)

* Beta generellt potten för att skydda din hand (f ör att t.ex. beta ut överkort och låta drag betala ).
* Du m åste ibland lägga dessa händer när n ågon annan har överbetat potten eller om den är h öjd när det är din tur att agera. I sådana fall kan någon ha ett större överpar eller ett set. Du bör normalt inte backa upp ditt topp-par med hela din stack!
* Om du betar och många motst åndare synar måste du bestämma dig för om du har bästa hand eller inte, eftersom det är osannolikt att alla motståndare har draghänder.

Medelstarka händer (topp-par med svag kick, mittenpar med toppkicker, andra pocketpar)

* Du skall oftast undvika att beta dessa h änder n är du sitter i tidig position och det är många efter dig, eller när motspelarna spelar trixigt och smygspelar mycket. Du vill ofta ta ett frikort med s ådana h änder för att träffa ett tvåpar eller triss eller checkhöja en spelare i sen position som betar.
* Om du är i sen position och det checkas till dig b ör du beta.
* Om någon betar eller om n ågon höjer dig bör du lägga dig. Du har inte initiativet och jagar f örmodligt 2-5 outs.

Draghänder (nötfärg eller nötstege)

* Om du har 11 outs eller mer och drar till nötfärgen eller nötstegen, vilket kr äver minst ett överkort, kan du blanda ditt spel genom att beta/checkhöja /höja för att försöka vinna potten direkt eller träffa ditt drag på senare gator.
* Om du spelar med "synstationer" fungerar denna taktik sämre eftersom det är svårt att vinna potter mot s ådana spelare med semibluffar. Med den här typen av hand är ett alternativ att checkh öja/h öja all in om du har en liten stack och potten är hyfsat stor. Då har du två sätt att vinna potten, antingen lägger sig motståndaren eller så drar du ut på honom. Du har 33-53% chans att s ätta draget om antal outs är mellan 8 och 14.
* Ibland är det korrekt att syna en bet på floppen om man tar med det implicita oddset i beräkningen. Det är beroende av din och din motståndares stack samt av betens storlek. Om en svag spelare med mycket pengar betar och du också har mycket pengar skulle en syn vara bra eftersom du kan dubbla up om du tr äffar mot honom.

Specifika händer vid floppspel

Inte sårbara "monster " (fyrtal, n ötkåk, n ötfärg, nötstege )

* Med den här typen av händer skall du i första hand t änka på hur skall spela f ör att få maximalt betalt för handen.
* Bygg potten om ingen annan tar initiativ (ofta med små betar /höjningar f ör att ge bra pottodds). Om du betar 30-50 % av potten i flerv ägspotter kommer många spelare att syna/höja med draghänder och andra svagare h änder.
* Om du tvingas vara aktiv i potten, var noga med att beta lagom mycket s å att det finns utrymme f ör en bluff f ör motspelarna.

S årbara "monster" (låg kåk, färg som inte är nötf ärg, stege som inte är nötstege )

* Det är typen av h änder kan antingen smygspelas till turn (om turnkortet inte har förstört ditt monster) eller så spelar man hårt redan på floppen.
* Om du väljer att spela hårt redan på floppen skall du vara beredd att backa upp med hela din stack.
* Ibland är den b ästa strategin att v änta till turn och se om ett ofarligt kort kommer och sen avslöja sin hands sanna styrka. En nackdel med det spelet är att du ger de andra en chans att dra ut på dig till ett l ågt pris. Om ett fjärde färgkort kommer eller om turn gör att det bara fattas ett kort till en stege kommer betningen i handen ofta att stanna upp. Det är viktigt att du inte blir f örälskad i handen om ett dåligt kort kommer p å turn.

Floppa att set

* Om bordet ser farligt ut (två kort i samma färg och/eller tv å kort i sekvens) b ör du spela h årt redan på floppen eftersom i princip alla kort på turn kommer att vara skr ämselkort. Många spelare kommer att jaga så att överbeta med 200- 300 % är inte fel. Om någon redan floppat en färg eller stege har du fortfarande ca 34 % chans att f örbättra din hand.
* Om bordet ser ofarligt ut kan du smygspela genom att syna eller beta vekt f ör att lura in andra i potten.
* Kom ihåg att du alltid vill ge utrymme åt motspelarna att bluffa så länge det inte är stor fara att du blir utdragen. Tänk alltid på vilken typ av spelare som är kvar i potten.

Topp tv åpar eller tv åpar med topp- och bottenpar

* Du skall spela ungefär likadant som n är du floppat set.
* Smygspela ofta med en liten bet eller syn (du kan få bra betalt på senare gator).
* Om bordet ser farligt ut (två kort i samma färg och /eller två kort i sekvens), vill du ta s å mycket betalt av dragh änder som möjligt. Överbeta potten kan vara bra om det är många med i potten.
* Om du har träffat med ett svagt ess, l åt händer som AK och AQ betala för att jaga.

Botten-tvåpar

* Du skall beta och höja för att skydda din hand. Handen ser stark ut men är mycket s årbar. Du träffar oftast den här typen av hand med connectors vilket innebär att det ligger ett stegdrag på bordet. Om du har t.ex. 98s och floppen kommer K- 9-8, är K, Q, J, T, 7, 5 skr ämselkort p å turn, och om det även finns ett färgdrag är du i en ännu sv årare sits.
* Se upp om bordet paras på turn (och inte ger dig en k åk) eftersom n ågon som har ett överpar nu har ett bättre tvåpar. Det kan också gett n ågon en triss.

Överpar (pocketpar som är h ögre än det högsta kortet p å floppen)

* Beta och h öj ofta med överpar på floppen.
* Se upp för floppar i stil med 9-8-7 och Q-J-T, speciellt om det även är ett f ärgdrag ute. Om n ågon s ätter emot h årt h är har han dig oftast antingen slagen eller ett drag som sitter omkring 50 % av g ångerna.

Topp-par med esskicker

* Oftast skall du beta floppen (och fortsätta p å turn) eftersom svagare spelare ofta synar med s ämre kicker. Beta omkring pottens storlek om floppen ser farlig ut för att skydda din hand.
* Som i övriga exempel är det stor skillnad på en flopp som K- 7-3 rainbow och K-J-9 med ett färgdrag när du har AK. I första fallet kan du överväga att smygspela handen medan du i det senare exemplet bör spela hårt eftersom i princip alla turnkort är farliga.
* Om du t.ex. har AT och floppen är T-7-2 vill du vinna potten direkt eller tvinga händer som 98, T9, JT, QT och KT att betala för att dra ut p å dig.

Topp-par med svag kicker

* I en ohöjd pott bör du göra en normal bet f ör att ta hem potten om du har bäst hand. Om det är fyra eller fler i potten bör du överväga att ge upp handen direkt.
* Du skall generellt l ägga dig om en tight spelare har betat potten och det är en hyfsad risk att du har sämre kicker. Var extra f örsiktig att syna om det är m ånga spelare kvar att agera efter dig.
* Bli inte djupt inblandad i en pott med den här handen om du inte har mer värde i handen än paret, som t.ex. f ärg eller stegdrag. Om du har 98s och floppen är 8-7-6 med två kort i din f ärg så har du just nu bara topp-par med svag kicker men du bör vara beredd att f örsvara din hand med hela din stack. Om n ågon t.ex. har AA har du 20 outs och är favorit till att vinna handen.

Andrapar (pocketpar mellan floppens högsta och n ästa h ögsta kort)

* Beta eller l ägg handen
* Om du sitter i sen position och h ögst två motspelare är med i potten och checkar till dig skall du beta. Veka/l ösa spelare som jagar kan g öra det med mellanpar eller drag.
* Lägg dig om en stark spelare innan dig betar, speciellt om det är spelare efter dig.
* Om du betar och blir h öjd skall du i de flesta fallen lägga din hand. Det enda undantaget är n är du har starka misstankar att en vek/aggressiv spelare är på en draghand. Du skall d å kontrahöja eller syna och se vad som händer tå turn.

Mellanpar med esskicker

* Beta ut eller check-folda, beroende på flopptexturen, spelare och antal motst åndare.
* Om du är sist att agera och det är checkat till dig, överväg att beta.
* Den h är situationen uppst år ganska ofta när du spelar Axs. Det är viktigt att inte bli alltför involverad i en s ådan pott.

Mellanpar med svag kicker

* När det bara är två eller tre spelare med i potten bör du antingen check-folda eller g öra en positionsbet om det är checkat till dig.
* Ibland kan du ta ett frikort när det är checkat till dig och hoppas på att du träffar triss eller tvåpar p å turn.
* Lägg dig om en motst åndare betar.

Tredjepar (pocketpar under det nästa högsta kortet på floppen)

* Check-folda eller gör en positionsbet om det checkas till dig och ni högst är tre med i potten.
* L ägg dig om en motspelare betar.

Lägstapar med esskicker

* L ägg dig om någon betar. Du kanske jagar tv å outs (till triss) eftersom esset kan ge en motspelare ett b ättre tv åpar. Hur som helst har du som bäst fem outs.
* Om du best ämmer dig f ör att beta bör det enbart vara som en bluff (f å spelare i potten, inga höga kort ute o.s.v.).

Lägstapar, dålig kicker

* Lägg dig om någon betar.
* Positionsbeta inte.
* Beta eller checka n är det checkas till dig i sista position beroende på omst ändigheterna.

N ötdrag med nio outs eller mer (ess högt färgdrag, två överkort och ett stegdrag, f ärgstegedrag)

* Ist ället för att bara syna b ör du alltid överv äga att sätta press på motståndarna genom att beta, höja eller check-höja. Ett aggressivt drag är mest att föredra mot bara en eller två motst åndare som är kapabla att lägga hyfsade h änder. Med tolv outs (t.ex. färdrag med ess på hand som f örutom nio outs till f ärgen ger tre extra-outs om esset paras upp ), har du nästan 50 % chans att träffa din hand p å turn eller river. Genom att s ätta en motst åndare all-in på floppen, kommer du ofta att tjäna pengar då han l ägger sig, men synar han har du mycket bra chanser att dra ut på honom. Kom dock ihåg att det är du som skall sätta motståndaren all-in och inte tvärt om.
* Sen position ger en extra f ördel med den här typen av hand, eftersom du kan v älja om du skall höja, beta, checka, eller lägga dig beroende på vad som hänt innan dig.
* Om du har liten stack och det är en hyfsat stor pott är all in oftast det b ästa draget även om du är f örsta att agera.

Draghänder med nio outs eller mer som inte är nötdrag

* Var beredd att lägga ditt drag i en höjd flervägspott. Du vill inte jaga och sen förlora hela din stack n är du tr äffar.
* Med ett drag till andra b ästa hand kan du beta i en ohöjd pott och förs öka vinna handen direkt.

Draghänder med åtta eller färre outs som inte är n ötdrag

* Jaga inte eftersom du har dåliga pottodds och kanske drar dött. Du vill se turn så billigt som m öjligt.
* Höj, beta eller lägg dig beroende på floppens textur, spelartyper, och antal spelare. Syna inte bort dina pengar.

Överkort - AK, AQ, KQs, AJs

* Dessa händer bör spelas försiktigt mot både starkt och svagt motstånd. Starka spelare vet att du, som en tight spelare, ofta kommer att ha överkort när det kommer låga kort på floppen. Detta gör att duktiga spelare kommer att förs öka h öja dig ur potter och svaga spelare synar ner dig med mediokra h änder.
* Om det inte kommer n ågra ansiktskort på floppen (ess, kung, dam eller knekt ), kan du beta 70- 80 % på floppen som en bluff/semibluff och representera ett överpar. Du b ör g öra det frekvent när du höjt innan floppen och ni h ögst är tre med i potten. Undvik att g öra detta mot flera spelare och när floppen ser farlig ut.
* Kom ihåg att dina överkort fortfarande kan vara bäst hand mot en eller två motst åndare.

På turn

* Som en generell regel vill du fortfarande ha initiativet i potten.
* Om du betade ett drag på floppen måste du noga överväga om du skall beta igen. Kom ihåg att hela tiden utvärdera vad som händer i handen.
* Syna inte stora betar med halvbra händer, om du inte spelar mot en spelare som du vet bluffar mycket, eller en spelare som tydligt är på tilt.
* Du kan förs öka stjäla potten genom att beta /höja mot en tight spelare som du sätter på en semibluff, och du sj älv är på n ått slags drag. Om du t.ex. har KQs och floppen kom T-9- 3. Du synade en liten bet från en motståndare och på turn kommer en sexa som även ger dig ett färgdrag. Om du luktar dig till svaghet hos motståndaren, som betar igen, är det ett bra l äge för en semibluff. Du har troligtvis tolv outs (alla knektar och färgdraget) och kanske så mycket som arton (om en kung eller dam också vinner potten åt dig).

På river

* F örsök att lista ut vilken hand motst åndaren kan ha och beta det du tror att de kan syna med just den handen.
* Checka ibland en bra hand för att inducera en bluff från en spelare du misst änker är på ett drag, eftersom de inte skulle syna en bet i alla fall.
* N är du tr äffar ditt n ötdrag bör du beta 80-120 % s å att motst åndarna antingen tror att du tr äffat din hand eller bluffar. Den här typen av bet generar nästan lika många synar som sm å bets. Denna internet poker spel artikel är det perfekta sättet att få information på, för att förstå detta ämnets komplexitet.
To find out some more details, just proceed to...
  1. www.sacbee.com
    Casino Guide : Reno-Tahoe area Sacramento Bee,  USA - Aug 10, 2008 Eldorado, Reno – Brew Brothers: Audioboxx, today; Atomika, Monday-next Sunday. Cabaret: "Ricky Nelson Remembered," featuring Matthew and Gunnar Nelson, ...
  2. onlinesportshandicapping.com
    Sell Your NFL and Sports Picks Online OnlineSportsHandicapping.com, NY - 24 minutes ago Feel free to contact us if you have any questions or would like to learn more about what OnlineSportsHandicapping.com can do to help your site.

De senaste artiklar publicerade om internet poker spel kan du studerar och analysera på: in.dir.yahoo.com , www.fortwayne.com

 Internet Poker
 
Bästa Spel Bonus
 
Online Spel